Estats financers

NOTA 9DEUTORS

El detall d’aquesta partida del balanç al 31 de desembre de 2017, és el següent:

CREDITS I COMPTES A COBRAR A CURT TERMINI (euros) NOTES 31/12/17 31/12/16
DEUTORS
CLIENTS
Clients, factures pendents de cobrar 4.194.828 4.560.915
Clients factures impagades 3.044.012 3.216.340
TOTAL BRUT 7.238.841 7.777.255
PROVISIONS (-)2.948.123 (-)3.216.340
TOTAL NET CLIENTS 4.290.718 4.560.915
OPERADORS
Operadors, factures pendents de cobrar 42.744.387 22.859.940
TOTAL BRUT 42.744.387 22.859.940
PROVISIONS (-)175.724 (-)466.431
TOTAL NET OPERADORS 42.568.664 22.393.509
GOVERN D'ANDORRA (Nota 16)
Actius per impostos diferits 239.812 867.586
Altres MI Govern d'Andorra 321 3.342
TOTAL 240.134 870.928
ALTRES DEUTORS
Acomptes personal 717 1.332
Deutors Diversos, factures pendents de cobrar 1.922.622 1.254.491
TOTAL BRUT 1.923.339 1.255.823
PROVISIONS (-)382.011 (-)1.244.120
TOTAL NET ALTRES DEUTORS 1.541.328 11.704
TOTAL NET DEUTORS 48.640.843 27.837.056

Els moviments de les provisions per deteriorament durant l’any han estat els següents:

(Import en euros) Saldos 01/01/2017 Dotacions Recuperacions Aplicacions Saldos 31/12/2017
Provisions per Deteriorament -4.926.891 -60.442 559.542 921.933 -3.505.857

Els moviments per recuperacions corresponen a la reversió de deteriorament de crèdits de clients, operadors i deutors varis a conseqüència del seu cobrament. Dins d’aquests, els més rellevants corresponen a factures emeses al Govern d’Andorra i a operadors estrangers.