Estats financers

NOTA 7IMMOBILITZAT FINANCER

Els moviments d’aquest epígraf durant l’exercici 2017 han estat els que es mostren a continuació:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2017 Altes Baixes Traspàs Variació valor Saldo 31/12/17
a) Empreses del grup i associades
Inversions en capital: ANSEAC 30.000 0 0 0 30.000
Inversions en capital: AVATEL & WIKIKER TELECOM, S.L. 0 16.488.373 0 0 16.488.373
Deute sector públic a llarg termini 27.068.454 18.199.420 0 -6.313.454 38.954.420
Deute sector públic (Interessos meritats no vençuts) 45.195 26.261 0 -60.839 10.617
Credit a ll/t ANSEAC 228.293 0 0 -22.380 205.912
b) Altres empreses
Inversions en capital 10.800.197 0 -10.500.012 0 0 300.185
Fons inversió 44.168.622 0 0 0 659.527 44.828.149
Dipòsits i fiances 91.699 0 -1.105 0 90.594
TOTAL 82.432.460 34.714.054 -10.501.117 -6.396.674 659.527 100.908.251

a) Inversions en el capital en empreses del grup i associades

La Societat participa en el 50% del capital social de l’empresa ANSEAC, S:A.

ANSEAC, S.A., Andorrana de Serveis d’Atenció al Client, S.A., amb domicili social a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edifici Els Arcs, té per objecte la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional.

La Societat va ser constituïda el 2015 i va iniciar les seves operacions al 2016 a través del negoci Espic.

L’import del capital social, reserves i resultat de l’últim exercici és el següent:

ANSEAC, S.A. (Import en euros) 31/12/17 31/12/16
Capital social 60.000 60.000
Reserves (Resultats d'exercicis) 47.668 -1.491
Resultat de l'exercici 286.953 49.158

El valor en llibres de la participació en el capital social és de 30.000 euros. La societat no cotitza en borsa ni en cap mercat secundari.

Amb data 9 de novembre de 2017 la Societat va adquirir el 37,3% de les accions de l’empresa AVATEL & WIKIKER S.L.
Avatel Telecom, operadora de telecomunicacions que opera a la costa espanyola, i que disposa d’una xarxa de fibra òptica pròpia i ofereix Internet, telefonia i televisió a la costa de Cadis, Alacant i Màlaga.

Aquesta compra ha suposat una inversió en el capital de 16 milions d’euros, dels quals 9 milions d’euros mitjançant la compra del 25,07% del capital social (16.926 accions) a la societat AVANT TELECOM & URBOTIC, SL., i 7 milions a través de la subscripció de la totalitat de les 13.165 accions emeses en l’ampliació de capital feta per la societat.

A 31 de desembre 2017, queda pendent de pagament la quantitat de 1,35 milions d’euros a AVANT TELECOM & URBOTIC S.L., quantitat que serà dipositada en un compte de garantia “compte escrow” en una entitat bancària andorrana, que seran alliberats en base als pactes de compra-venda establerts.

Segons l’acord de compra-venda, Andorra Telecom es reserva l’opció de compra d’un 12,7% del capital social d’AVATEL & WIKIKER S.L per import de 5,45 milions d’euros durant un període de 5 anys, opció que li permetria elevar al 50% la seva participació total en la companyia. Durant aquest període o fins que l’opció de compra s’executi, el que ocorregués primer, Andorra Telecom tindrà dret a cobrar dividends només en aquells exercicis en que els resultats obtinguts per Avatel Telecom superin els 563 miler d’euros.

Les despeses atribuïbles directament a la compra de dites accions per valor de 488 milers d’euros han estat incorporades al valor de la inversió, segons el que preveu la normativa vigent.

Les dades relaciones al tancament de comptes de la empresa AVATEL & WIKIKER S.L. no es troben disponibles a la data de preparació d’aquests comptes anuals, motiu pel qual no s’han inclòs a aquesta memòria.

Deute del sector públic a llarg termini

La Societat ha participat en la subscripció de les diferents emissions de deute públic emès pel Govern d’Andorra. El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració
Emissió 29/05/2017 Bons 5 anys 1.016.000 29/05/2022 1,75% 10.522 1.026.522
Emissió 19/12/2016 Bons a 3 anys 20.755.000 19/12/19 1,15% 7.847 20.762.847
Emissió 01/12/2017 Bons a 18 mesos 17.183.420 01/06/19 0,75% 10.617 17.194.037
TOTAL DEUTE PÚBLIC GOVERN A LL/T 38.954.420 28.986 38.983.406

Els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys per un import de 10.522 euros i del 19/12/2016 a 3 anys per un import de 7.847 euros són a curt termini doncs es cobraran al maig i al desembre de 2018 respectivament.

Crèdit a llarg termini a ANSEAC

En data 1 de març de 2016 la Societat va concedir un préstec a favor de la Societat participada ANSEAC,S.A. per un import de 250.000€ a retornar en deu anys a un tipus d’interès fix del 3,10%, per a finançar les seves necessitats de finançament i tresoreria.

A data 31 de desembre de 2017 queda pendent d’amortitzar 228.293 euros, dels quals 205.912 euros estan classificats a llarg termini i 22.380 euros a curt termini doncs es retornaran el març del 2018.

b) Inversions en altres empreses

Inversions en capital

A continuació es presenta la composició de les participació de la Societat en altres Societats de dret privat a 31 de desembre de 2017:

(Imports en euros) Cost a valor històric Deteriorament Valor Net Comptable Percentatge de Participació
SEMTEE, S.A. 300.185 0 300.185 1,06%
Total 300.185 0 300.185

SEMTEE, S.A., té per objecte l’explotació de l’aigua termal a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb dos centres termolúdics d’activitat, Caldea i Innú. Durant 2017 la Societat ha cobrat l’import de 4.460 euros en concepte de dividends de l’exercici 2016.

Durant el segon semestre de 2017, la Societat va executar la venda de les 537.085 accions de la empresa MASMOVIL S.A. que tenia en possessió, accions que s’havien adquirit en l’ampliació de capital que MASMOVIL IBERCOM, S.A. va realitzar el juliol de 2016 i que representaven un 2,69% de l’accionariat.

Fons d’inversió

La valoració de la cartera a 31 de desembre de 2017 és la següent:

(Imports en euros) Obertura 01/01/2017 Altes Variació valor Saldo 31/12/17
Fons Inv. Societats bancàries andorranes 44.168.622 0 659.527 44.828.149
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 44.168.622 0 659.527 44.828.149

Les dates de constitució i venciment de la cartera són les següents:

Societat bancària Denominació Instrument Data construcció (*) Data venciment
Andbanc Fons mixtel 5/10/2006 Il·limitada
Banc Sabadell IQ-STA 4/4/2007 Horitzó mig-llarg termini
Crèdit Andorrà Crèdit fons mixt 17/5/2005 Indefinida
BIBM Privat 1-S 5/7/2006 Indefinida
Banca Privada d'Andorra Euromix moderat 23/7/2008 Indefinida

(*) Correspon a la data de constitució dels fons d’inversió per part del Servei de Telecomunicacions d’Andorra i que varen ser aportats a la Societat.

La Societat té la intenció de seguir mantenint la totalitat de la cartera del fons d’inversió per un període de com a mínim, un any.