Estats financers

NOTA 4NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Societat en l'elaboració dels seus comptes anuals han estat les següents:

4.1 - Actiu immobilitzat intangible

Com a norma general, l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil.

L’actiu immobilitzat intangible correspon a:

  • Cost de les despeses de recerca i desenvolupament
  • Costos d’inscripció de marques i noms comercials a l’Oficina de Marques
  • Cost d’adquisició i /o desenvolupament de programes informàtics
  • Cost per l’adquisició de drets de propietat intel·lectual

El manteniment d'aquest actiu es considera com a despesa de l'exercici.

Pel que fa referència a les despeses de recerca i desenvolupament no es comencen a amortitzar fins al moment de la utilització o posada en venda del producte.

Considerant el mètode lineal aplicat, les durades de vida útil en vigor són les següents:

Despeses de recerca i desenvolupament
3 anys
Marques registrades
10 anys
Aplicacions informàtiques
3 a 5 anys
Propietat industrial i intel·lectual
5 anys

Propietat industrial i intel·lectual:

La Societat registra com a propietat industrial, els imports satisfets per a l'adquisició de la propietat o el dret d'ús de les diferents manifestacions d'aquesta. L'amortització de la propietat industrial es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de cinc anys.

La Societat registra com a propietat intel·lectual els imports satisfets per a l'adquisició del conjunt de drets que corresponen a autors i altres titulars respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. L'amortització de la propietat intel·lectual es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de cinc anys, o el període sobre el qual s’han obtingut els drets esmentats.

Altres drets:

La Societat registra com a Altres drets, els imports satisfets per a l'adquisició del dret d'ús de propietats de tercers. L'amortització d’aquest drets es realitza aplicant el mètode lineal durant el període sobre el qual s’han obtingut els drets esmentats.

Aplicacions informàtiques:

La Societat registra en aquest compte els costos produïts en l'adquisició i el desenvolupament de programes informàtics, inclosos els costos de desenvolupament de les pàgines web. L'amortització de les aplicacions informàtiques es realitza aplicant el mètode lineal durant un període de tres a cinc anys.

4.2 - Actiu immobilitzat tangible

L’actiu immobilitzat tangible de l’epígraf de terrenys i construccions a 1 de Gener del 2015, pel que fa als actius als quals fa referencia l’article 6 de la llei 33/2014, estan valorats d’acord amb un estudi d’un expert independent que es va realitzar en data 8 de juny de 2015.

L'immobilitzat tangible de la resta d’epígrafs i les adquisicions posteriors de terrenys i construccions, es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o cost de producció, i posteriorment es minora per la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per deteriorament, si n’hi hagués.

Les despeses de conservació i manteniment dels diversos elements que composen l'immobilitzat tangible s'imputen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que contribueixin a augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d’aquests béns es registren com a major cost d’aquests.

Per a aquells immobilitzats que necessiten un període de temps superior a un any per estar en condicions d'ús, els costos capitalitzats inclouen les despeses financeres que s'hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament del bé i que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a la seva adquisició o fabricació.

En relació a la classificació de les instal·lacions tècniques, la Societat inclou sota l’esmentat concepte l’equipament informàtic i altre immobilitzat adjacent a les mateixes atès que formen part indissoluble del projecte, tenint per tant els esmentats elements la mateixa vida útil que la part principal de la instal·lació tècnica.

La Societat amortitza l'immobilitzat tangible seguint el mètode lineal, aplicant percentatges d'amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada dels respectius béns, segons el detall següent:

Construccions
30 anys
Xarxa
5 a 15 anys
Cabines
5 anys
Línies elèctriques
15 anys
Aparells instal·lats
5 anys
Equipament centrals
5 a 10 anys
Equipament repetidors
10 anys
Equips de mesura
5 anys
Material de seguretat
5 anys
Material i eines
2 a 5 anys
Material de transport
5 anys
Material administratiu
3 a 5 anys
Mobiliari
10 anys (*)

(*) Inclou obres d’interès artístic que no s’amortitzen.


Durant l’exercici 2015, la Societat va iniciar les valoracions oportunes per afrontar el projecte de substitució i evolució tecnològica dels equipaments actius d’accés de la xarxa FTTH, i es va establir com a data de finalització de l’esmentat projecte el 31 de desembre de 2018. Durant el 2017 es va completar la planificació i es va establir com a nova data de finalització de la substitució el 30 d’abril de 2018, data que finalment es va avançar al 31 de desembre de 2017. Per aquest motiu, tots els elements que tenien una data de finalització de la seva vida útil superior al 31 de desembre del 2017 s’han amortitzat de forma accelerada.

4.3 - Deteriorament de valor d’actius intangibles i tangibles

Sempre que hi hagi indicis de pèrdua de valor, la Societat procedeix a estimar mitjançant el denominat “test de deteriorament” la possible existència de pèrdues que redueixin l’import recuperable dels actius intangibles i tangibles a un import inferior al del seu valor en llibres.

L'import recuperable es determina com el major import entre el valor raonable menys els costos de venda i el valor en ús. En el cas que s'hagi de reconèixer una pèrdua per deteriorament d’un actiu, es redueix el valor comptable del l’actiu fins al límit del major valor entre: el seu valor raonable menys els costos de venda, el seu valor en ús i zero.

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l'import en llibres de l'actiu s'incrementa en l'estimació revisada del seu import recuperable, però de manera que l'import en llibres incrementat no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament en exercicis anteriors. Aquesta reversió d'una pèrdua per deteriorament de valor es reconeix com a ingrés.

4.4 - Arrendaments

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les seves condicions es dedueixi que es transfereixen a l'arrendatari substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com a arrendaments operatius.

Les despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què es meriten.

Qualsevol cobrament o pagament que pugui realitzar-se en contractar un arrendament operatiu, es tractarà com un cobrament o pagament anticipat que s'imputarà a resultats al llarg del període de l'arrendament, a mesura que es cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat.

A la data de tancament la Societat no disposa d’arrendaments financers.

4.5 - Instruments financers

4.5.1. Actius financers

Els actius financers de la Societat estan composats principalment per:

  • Dipòsits a curt termini
  • Bons i lletres del tresor Andorrà a curt i a llarg termini
  • Fons d’inversió a llarg termini
  • Altres participacions que no cotitzen en mercats secundaris

Valoració inicial:

Els actius financers es valoren inicialment al valor raonable de l’actiu financer a donar d’alta més els costos de transacció directament atribuïbles a la compra excepte en el cas dels “actius financers de negociació”, en que no s’hi afegiran els costos de transacció.

a) Inversions mantingudes fins al venciment (Actius Financers a Cost Amortitzat)

La Societat considera actius financers designats com a “Inversions mantingudes fins al venciment” aquells actius financers no derivats que tenen cobraments fixos o determinables i que els venciments són fixos, i la Societat té la intenció i la capacitat de conservar-los fins al venciment.

En aquest cas la Societat determina el tipus d’interès efectiu de cada inversió mantinguda fins al venciment i procedeix a comptabilitzar al cost amortitzat.

Es reconeixen les pèrdues o guanys produïts per la variació del valor raonable i en cas de que sigui necessari es comptabilitza una pèrdua per deteriorament per la diferencia entre l’import comptable de l’actiu financer i el valor present dels fluxos d’efectiu futurs estimats descomptats amb el tipus d’interès efectiu original de l’actiu financer.

La Societat considera actius financers mantinguts fins al venciment la seva cartera de bons i lletres del tresor a curt i a llarg termini emesos pel MI Govern del Principat d’Andorra, a 31 de desembre de 2017 l’import subscrit d’aquestes emissions era de 46,5 milions d’euros (50,2 milions d’euros a 31 de desembre 2016), sense que existeixen deterioraments del seu valor raonable. (veure nota 7 i nota 10)

b) Préstecs, comptes a cobrar i inversions en patrimoni de societats (Actius Financers a Cost)

La Societat considera actius financers designats com a “Préstecs i comptes a cobrar” aquells actius financers no derivats que tenen cobraments fixos o determinables, que els seus venciments són fixos, i no es negocien en un mercat actiu. La Societat analitza periòdicament si existeix evidència objectiva individualment per a cada actiu financer i per a tots els actius financers col·lectivament de que l’actiu financer s’hagi deteriorat i en cas que sigui necessari, comptabilitza una pèrdua per deteriorament per la diferència entre l’import comptable de l’actiu financer i el valor present dels fluxos d’efectiu futurs estimats descomptats amb el tipus d’interès efectiu original de l’actiu financer. En el cas que desaparegui la causa que va motivar el deteriorament aquest és revertit.

La Societat considera actius financers a cost les participacions en accions no cotitzades a SEMTEE, S.A. amb import a data de tancament de 0,3 milions d’euros. (0,3 milions d’euros a 31 de desembre 2016).

c) Inversions en empreses del grup, multigrup i associades (Actius Financers a Cost)

Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles.
Posteriorment es valoren pel seu cost menys, si escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. Aquestes correccions es calculen com la diferència entre el seu valor en llibres i l' import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió. Llevat millor evidència de l'import recuperable, es pren en consideració el patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració.

La Societat participa en el 50% del capital social de la societat ANSEAC, S.A. dedicada a la prestació de serveis d’atenció al client en el mercat nacional i internacional i domiciliada a La Massana, Avinguda Sant Antoni número 32, edifici Els Arcs.
L’ import de la participació a data de tancament és de 30 milers d’euros.

La Societat participa a més, des de l’any 2017 en el 37,3% del capital social de la societat AVATEL & WIKIKER S.L. Es tracta d’una operadora de telecomunicacions que opera a la costa espanyola, disposa d’una xarxa de fibra òptica pròpia i ofereix Internet, telefonia i televisió a la costa de Cadis, Alacant i Màlaga. L’import de la participació a data de tancament és de 16,5 milions d’euros.

d) Actius financers de negociació

La Societat considera actius financers designats com a “actius financers disponibles per a la venda” aquells actius financers no derivats que no han estat designats com a “préstecs, comptes per cobrar i inversions en patrimoni de societats”, ni com a “inversions mantingudes fins al venciment".

En aquest cas la Societat reconeix els guanys i pèrdues sorgits per la variació del valor raonable dels actius financers disponibles per a la venda directament al resultat de l’exercici.

Per altra banda la Societat analitza si existeix evidencia objectiva de que l’actiu financer s’hagi deteriorat i en cas que s’hagi deteriorat registra la pèrdua al resultat de l’exercici, l’import del deteriorament serà la diferència entre el cost d’adquisició i el valor raonable menys la pèrdua per deteriorament prèviament reconeguda al resultat del període.

En data juliol del 2016, la societat va comprar 537.085 accions de l’empresa de telecomunicacions espanyola MASMOVIL IBERCOM, S.A. per un import de 10,5 milions d’euros que representava el 2,69% del capital social (preu de l’emissió de les accions a 19,55€).
Aquesta participació es va considerar inicialment com actiu financer a cost donat que, malgrat no s’exercia influència significativa, existia la voluntat de mantenir la inversió a llarg termini i establir col·laboracions i altres sinèrgies entre ambdues empreses. MASMOVIL va passar a cotitzar del MAB espanyol al Mercat Continu (BME) el 14 de juliol de 2017. Atesa la bona evolució de la cotització de dites accions, en data 19 de juliol de 2017 la Junta General d’Andorra Telecom va acordar executar una venda parcial de fins a 365.000 accions. Posteriorment i amb data 22 de novembre de 2017, la Junta General va aprovar la venda de la totalitat d’accions restants.
A 31 de desembre de 2017 s’ha executat la venda de la resta de les accions per un valor de mig de 69,36€ per acció, venda que ha suposat una plusvàlua bruta total de 26,7 milions d’euros.
El benefici generat per aquesta desinversió es mostra reflectit a l’epígraf Ingressos Financers de participacions en instruments de patrimoni, al compte de pèrdues i guanys.

La Societat dóna de baixa els actius financers quan expiren o s’han cedit els drets sobre els fluxos d’efectiu del corresponent actiu financer i s’han transferit substancialment els riscs i beneficis inherents a la seva propietat, com ara en vendes en ferm d'actius

4.5.2 Riscos en instruments financers

a) Risc de crèdit:

Amb caràcter general la Societat manté la seva tresoreria i actius líquids equivalents en entitats financeres d'elevat nivell de solvència. Els comptes a cobrar estan diversificats en una quantitat significativa de clients.

b) Risc de liquiditat:

Per tal d'assegurar la liquiditat i poder atendre tots els compromisos de pagament que es deriven de la seva activitat, la Societat disposa de la tresoreria que mostra el seu balanç.

c) Risc de mercat (inclou tipus d'interès, tipus de canvi i altres riscos de preu):

La tresoreria de la Societat està exposada al risc de tipus d'interès, el qual podria tenir un efecte advers en els resultats financers i en els fluxos de caixa. La Societat no disposa de passius subjectes a tipus d’interès, pel que no existeix aquest risc relacionat amb els passius.

La Societat podria realitzar de manera puntual transaccions rellevants amb moneda estrangera, en aquest cas es valoren individualment els riscos associats a l’evolució de la divisa subjacent i realitzen cobertures si fos necessari.

4.6 - Existències

Les matèries primes, els productes acabats importats i altres aprovisionaments es valoren al cost d’adquisició que inclou totes les despeses generades fins que els béns es trobin en el magatzem, seguint el mètode de cost mig ponderat. Els descomptes comercials, les rebaixes obtingudes i altres partides similars es dedueixen en la determinació del preu d'adquisició.

La Societat efectua les oportunes correccions valoratives a tancament de cada exercici amb un test de deteriorament, reconeixent una despesa en el compte de pèrdues i guanys quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu d'adquisició o cost de producció.

4.7 - Tresoreria i altres actius líquids equivalents

Corresponen als saldos de lliure disposició que la Societat té a la caixa i als bancs.

4.8 - Classificació de saldos entre corrent i no corrent

En el balanç adjunt, els actius i els passius es classifiquen en funció del seu venciment, és a dir, com a corrents aquells amb venciment igual o inferior a dotze mesos i com no corrents els de venciment superior a aquest període.

4.9 – Impost sobre beneficis

La Societat és obligat tributari de l’impost de Societats, aprovat per la Llei 95/2010 de l’impost sobre Societats i reglamentat per Decret aprovat en data 13 de juny de 2012.

Els impostos sobre el benefici als quals es refereix aquesta norma són els impostos directes, ja siguin nacionals o estrangers, que es liquiden a partir d’un resultat empresarial calculat d’acord amb les normes fiscals que siguin aplicables.

4.9.1 Actius i passius per impost corrent

L’impost corrent és la quantitat que satisfà l’empresa com a conseqüència de les liquidacions fiscals de l’impost o els impostos sobre el benefici relatives a un exercici.

Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l’impost, excloses les retencions i els pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d’exercicis anteriors i aplicades efectivament en aquest, donaran lloc a un import menor de l’impost corrent.

L’impost corrent corresponent a l’exercici present i als anteriors s’ha de reconèixer com un passiu en la mesura que estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja pagada, corresponent a l’exercici present i als anteriors, excedeix de l’impost corrent per aquests exercicis, l’excés s’ha de reconèixer com un actiu.

4.9.2 Actius i passius per impostos diferits

Diferències temporals

Les diferències temporals són les derivades de la valoració diferent, comptable i fiscal, atribuïda als actius i als passius, en la mesura que tinguin incidència en la càrrega fiscal futura. La valoració fiscal d’un actiu o un passiu, denominada base fiscal, és l’import atribuït a aquest element d’acord amb la legislació fiscal aplicable.

Les diferències temporals es classifiquen en:

a) Diferències temporals imposables, que són les que donaran lloc a majors quantitats a pagar o menors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura que es recuperin els actius o es liquidin els passius dels quals es deriven.

b) Diferències temporals deduïbles, que són les que donaran lloc a menors quantitats a pagar o majors quantitats a retornar per impostos en exercicis futurs, normalment a mesura que es recuperin els actius o es liquidin els passius dels quals es deriven.

Passius per impostos diferits

En general, es reconeix un passiu per impost diferit per totes les diferències temporals imposables.

Actius per impostos diferits

D’acord amb el principi de prudència només es reconeixeran actius per impost diferit en la mesura que resulti probable que l’empresa disposi de guanys fiscals futurs que permetin l’aplicació d’aquests actius.

Sempre que es compleixi la condició anterior, es reconeix un actiu per impost diferit en els supòsits següents:

a) Per les diferències temporals deduïbles
b) Pel dret a compensar en exercicis posteriors les pèrdues fiscals que encara no han estat objecte de deducció
c) Per les deduccions i altres avantatges fiscals no utilitzats que quedin pendents d’aplicar fiscalment

4.9.3 Valoració dels actius i passius per impostos corrents i diferits

Els actius i passius per impostos corrents es valoraran per les quantitats que s’espera pagar o recuperar de les autoritats fiscals, d’acord amb la normativa vigent. Els actius i passius per impost diferit es valoraran segons els tipus de gravamen esperats en el moment de la seva reversió, segons la normativa que sigui vigent en aquell moment.

4.9.4 Despesa (ingrés) per impost sobre beneficis

La despesa (ingrés) per impost sobre beneficis de l’exercici comprèn la part relativa a la despesa (ingrés) per l’impost corrent i la part corresponent a la despesa (ingrés) per l’impost diferit.
La despesa o l’ingrés per impost corrent es correspon amb la cancel·lació dels pagaments a compte, així com amb el reconeixement dels passius i actius per impost corrent.
La despesa o l’ingrés per impost diferit es correspon amb el reconeixement i la cancel·lació dels passius i els actius per impost diferit.
En els casos en què alguna qüestió no estigui regulada per aquesta norma comptable, s’apliquen els criteris establerts en la norma d’impostos sobre beneficis, establerts a les normes internacionals de comptabilitat i/o en les normes internacionals d’informació financera.

4.10 – Impost indirecte sobre la prestació de serveis

La Societat està subjecte a l’Impost General Indirecte que va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2013. Els obligats tributaris han de traslladar o repercutir íntegrament l'impost sobre els usuaris per als quals efectuen l'operació gravada, i aquests darrers queden obligats a suportar-lo sempre que el trasllat de l'impost s'ajusti al que estableix la Llei.

A 31 de desembre de 2017, la Societat ha comptabilitzat el deute en concepte d’impost general indirecte, dins de l’epígraf “deutes a curt termini”.

4.11 – Impost indirecte sobre l’impost de la renda de no residents

L’impost sobre la renda dels no-residents fiscals a Andorra va entrar en vigor amb la Llei 94/2010, del 29 de desembre i modificada en la Llei 18/2011, de l’1 de desembre. Són obligats tributaris d’aquest impost les persones físiques i les persones jurídiques no-residents fiscals al Principat d’Andorra que obtinguin rendes, i que aquestes es consideren generades en aquest territori..

Són recaptadors d’aquest impost i responen solidàriament del deute tributari corresponent als rendiments que hagin satisfet, els pagadors dels rendiments meritats en favor dels obligats tributaris que operin sense mediació d’establiment permanent a Andorra..

El tipus impositiu de l'impost és del 10% de l'import de la factura pagada. Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànons l'impost és d'un 5% de la factura pagada i per les reassegurances un 1,5%. Tractant-se de lloguers d'immobles, s'aplica una reducció d'un 20% sobre l'import rebut.

Amb l’entrada en vigor dels Convenis de Doble Imposició amb França (1 de gener del 2016), Espanya (26 de febrer del 2016), Luxemburg i Liechtenstein (1 de gener del 2017) i Portugal (23 d’abril del 2017), s’ha deixat de retenir l’IRNR a les factures dels proveïdors d’aquests països excepte en el cas dels cànons que continuen tenint una retenció del 5%.

A 31 de desembre de 2017, la Societat ha comptabilitzat el deute en concepte d’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR), dins de l’epígraf “Deutes a curt termini”.

4.12 - Transaccions en moneda estrangera

La moneda funcional utilitzada per la Societat és l'euro. Conseqüentment, les operacions en altres divises diferents de l'euro es consideren denominades en moneda estrangera i es registren segons els tipus de canvi vigents a les dates de les operacions.

Al tancament de l'exercici, els actius i passius monetaris denominats en moneda estrangera es converteixen aplicant el tipus de canvi en la data del balanç. Els beneficis o pèrdues posats de manifest s'imputen directament al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en què es produeixen.

4.13 – Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que aquests representen, amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se’n deriva. Aquests ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts els descomptes i impostos.

El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, i no es manté la gestió corrent sobre aquest bé, ni es reté el control efectiu sobre aquest.

Seguint el criteri de prudència, la Societat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, en tant que les despeses, es comptabilitzen no solament les efectivament realitzades, sinó igualment les que des del moment que se’n tinguin coneixement suposin riscos previsibles o pèrdues eventuals.

Les vendes de targetes per a cabines, així com les vendes de targes GSM prepagades (Mobiland Clic!) es registren com a productes de l'exercici. Tanmateix, en aplicació del principi de correlació d’ingressos i despeses, es constitueix una provisió per “prestacions a realitzar” que té en compte el cost de les comunicacions telefòniques venudes pendents de consumir a 31 de desembre, aquesta provisió s’actualitza anualment.

4.14 – Provisions i contingències

La Societat diferencia entre:

a) Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos passats, la cancel·lació de les quals és probable que origini una sortida de recursos, però que resulten indeterminats quant al seu import i/ o moment de cancel·lació.

b) Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos passats, la materialització futura de les quals està condicionada al fet que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Societat.

Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les quals s'estimi que la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és major que en cas contrari. Els passius contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre aquests a les notes de la memòria, en la mesura que no siguin considerats com a remots.

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari per cancel•lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el succés i les seves conseqüències, i els ajustos que sorgeixin per l'actualització d’aquestes provisions es registren com una despesa conforme es va meritant.

Provisions per a pensions i obligacions similars

La Societat te constituïda una provisió per fer front als compromisos presents i futurs contrets a favor del col·lectiu de personal jubilat i prejubilat acollits al model de prestació definida d’acord amb en el reglament de la pensió de jubilació del Consell General del 29 de juliol de 1981 i el decret de Govern sobre la jubilació anticipada del 5 de juny de 1996, el Reglament, aprovat pel Consell d’Administració el 12 de març de 2009 i les taules de mortalitat i invalidesa PERMF00P. La valoració financer-actuarial ha estat realitzada mitjançant el mètode de valoració “Projected Unit Credit”, seguint els principis tècnics actuarials generalment reconeguts amb data 8 de març de 2016.

Cal mencionar que el personal actiu es regeix pel nou Reglament de Previsió social d’aportació definida aprovat en data 20 de novembre 2014, quina gestió va ser externalitzada en data 7 de febrer de 2017. a dues entitats asseguradores del país.

Altres provisions per a riscos i despeses

La Societat registra una provisió corresponent a les targes pendents de consumir a 31 de desembre de 2017. La valoració es realitza d’acord al marge d’explotació observat de l’exercici anterior. Aquesta provisió s’actualitza cada tancament d’exercici.

4.15 – Ajustaments per periodificació

Els comptes de periodificació inclouen els conceptes denominats "pagaments anticipats" i "cobraments anticipats". Els pagaments anticipats són aquells realitzats en l'exercici tancat per despeses corresponents als propers exercicis. Els cobraments anticipats són aquells realitzats en l'exercici tancat i imputables al proper com a productes.

4.16 – Indemnitzacions per acomiadament

D'acord amb la legislació laboral vigent, la Societat està obligada al pagament d'indemnitzacions a aquells empleats amb els quals, sota determinades condicions, rescindeixi la seva relació laboral. Per tant, les indemnitzacions per acomiadament susceptibles de quantificació raonable es registren com a despesa a l'exercici en què s'adopta la decisió de l'acomiadament. En els comptes anuals adjunts no s'ha registrat cap provisió per aquest concepte.

4.17 – Transaccions i Saldos amb Parts Vinculades

La Societat desglossa com a saldos i transaccions amb empreses vinculades, els saldos a tancament de l’exercici i el volum d’operacions durant el mateix amb empreses participades per aquesta, però en cap cas els corresponents a saldos i transaccions amb empreses participades pel Soci Únic d’Andorra Telecom, S.A.U.