Estats financers

NOTA 21INGRESSOS I DESPESES FINANCERES

El resultat financer de l’exercici 2017 a data de tancament és el següent:

III - INGRESSOS I DESPESES FINANCERES 31/12/17 31/12/16
1. Ingressos i Despeses Financeres
a) Ingressos Financers 27.724.330 1.208.171
Participacions en instruments de Patrimoni 26.755.550 0
Ingressos Valors Renda Fixa 513.174 843.875
Interessos de crèdits 7.186 6.497
Ingressos CC i Dipòsits 409.966 330.112
Ingressos per Dtes. Financers 38.454 27.687
c) Variació valor raonable instruments financers 659.527 423.844
Variació valor raonable instruments financers 659.527 423.844
d) Diferències de Canvi -113.565 -237.727
Diferencies Negatives -198.467 -301.049
Diferencies Positives 84.902 63.322
RESULTAT FINANCER 28.270.292 1.394.288