Estats financers

NOTA 2BASES DE PRESENTACIÓ

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat

Els comptes anuals han estat formulats pel Consell d’Administració d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a la Societat segons el que preveu la llei 33/2014, que és l’establert a:

  • Pla General de Comptabilitat aprovat pel Decret de data 23 de juliol de 2008.
  • Llei 20/2007 de Societats anònimes i de responsabilitat limitada.
  • Llei 30/2007 de la Comptabilitat dels empresaris.
  • La resta de normativa comptable andorrana que resulti d’aplicació.

b) Imatge fidel

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Societat i es presenten d'acord amb el marc normatiu d’informació financera que li resulta d’aplicació i, en particular, els principis i criteris comptables continguts en aquest, de manera que mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de la Societat i dels fluxos d'efectiu produïts durant el corresponent exercici.

Els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, es sotmetran a l’aprovació de la Junta General d’Andorra Telecom, S.A.U., i s’estima que seran aprovats sense cap modificació. Per la seva part, els comptes anuals de l’exercici 2016 van ser aprovats per la Junta General d’Accionistes celebrada el 29 de març de 2017.

c) Principis comptables no obligatoris aplicats

El Consell d’Administració ha formulat aquests comptes anuals tot considerant la totalitat dels principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els comptes anuals. No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, hagi deixat d'aplicar-se. No s'han aplicat principis comptables no obligatoris.

d) Agrupació de partides

Determinades partides del balanç, del compte de pèrdues i guanys, de l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu es presenten de forma agrupada per facilitar la seva comprensió; si bé, en la mesura que sigui significativa, s'ha inclòs la informació desagregada en les corresponents notes referenciades a la memòria.

e) Comparació de la informació

La informació continguda en aquesta memòria referida a l'exercici 2017 es presenta, a efectes comparatius, amb la informació de l'exercici 2016.