Estats financers

NOTA 10INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI

El detall d’aquesta partida del balanç de situació al 31 de desembre de 2017, és el següent:

INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI (euros) 01/01/2017 Altes Baixes Traspassos 31/12/2017
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 112.653.695 88.790.651 (-)108.282.389 0 93.161.956
Dipòsits a curt termini amb entitats financeres 112.481.941 88.670.405 (-)108.157.244 0 92.995.102
Diposits a c/t (Interessos meritats no vençuts) 171.753 120.245 (-)125.145 0 166.854
Deute sector públic Govern d'Andorra a curt termini 23.258.646 1.770.566 (-)23.677.677 6.374.293 7.725.829
Deute Sector Públic (Cost adquisició) 23.135.386 1.283.654 (-)23.135.386 6.313.454 7.597.108
Deute Sector Públic (Interessos meritats no vençuts) 123.261 486.913 (-)542.292 60.839 128.721
Fiances i Dipòsits Constituïts a Curt Termini 3.394 0 (-)3.394 0 0
Altres actius financeres 28.205 5.933 (-)28.205 22.380 28.313
TOTAL INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 135.943.939 90.567.150 (-)131.991.665 6.396.674 100.916.098

Dipòsits a termini

Els dipòsits a termini estan composats per diverses imposicions en Societats bancàries andorranes.

Deute del sector públic a curt termini

El valor i les principals condicions de les subscripcions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

Emissió Import efectiu de la subscripció Data de venciment Rendibilitat anual Interessos correguts no vençuts Valoració 31/12/2016
Emissió 13/04/2016 Bons 24m 6.313.454 13/04/18 1,00% 108.642 6.422.096
Emissió 17/10/2017 Bons 12 m 1.283.654 17/10/18 0,65% 1.710 1.285.364
TOTAL IMMOBILITZAT FINANCER 7.597.108 110.352 7.707.460

També es consideren interessos a curt termini els interessos meritats de les emissions de bons del 29/05/2017 a 5 anys per un import de 10.522 euros i del 19/12/2016 a 3 anys per un import de 7.847 euros doncs es cobraran al maig i al desembre de 2018 respectivament. Aquest interessos es mostren inclosos a l’apartat Deute Sector Públic, interessos meritats no vençuts.


Altres actius financers

Correspon a la segona quota a cobrar el 1 de març del 2018 del préstec a llarg termini a favor de la Societat participada ANSEAC,S.A. i als interessos meritats el 2017.